Accés

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés dels futurs estudiants de Geografia hauria de reunir el perfil següent:

 1. Coneixements bàsics en Ciències Humanes i Socials.
 2. Coneixements bàsics en Ciències (Geologia, Biologia, Física, Estadística, etc.)
 3. Capacitat d'anàlisi crítica.
 4. Bones dots d'observació.
 5. Facilitat d'expressió oral i escrita.
 6. Disposició per al treball de camp.
 7. Nocions d'informàtica i idioma anglès.
 8. Sensibilitat social i cultural.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i major de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de l'estudiantat als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un programa d’orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiantat en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

Amunt

 • Perfil de sortida (atribucions professionals i/o professió regulada)

La formació en Geografia permet enfrontar-se al món laboral en diversos àmbits, tant públics com privats. A més de l’ensenyament, en tots els nivells, i de la investigació bàsica i aplicada, els nous camps d’inserció laboral dels geògrafs s’han anat adaptant a un context laboral dinàmic que es caracteritza sobretot per la flexibilitat i fàcil adaptació d’una formació global i àmplia. Entre les sortides laborals actuals destaquen:

 1. Tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica i en elaboració de mapes. Especialista en el maneig de tecnologies de la informació geogràfica i en l’elaboració i interpretació de cartografia (consultories, empreses privades, instituts de recerca i administració pública en tots els seus nivells).
 2. Agent de desenvolupament local. Personal de l’administració local o comarcal per endegar projectes de dinamització territorial. Expert en la realització d’estudis demogràfics i de població, estudis de dinamització socioeconòmica, així com propostes per a polítiques públiques amb impacte espacial.
 3. Tècnic mediambiental i assessor en la realització de treballs relacionats amb el medi ambient, i els espais, recursos i riscos naturals (consultories, empreses privades, instituts de recerca i administració pública en tots els seus nivells).
 4. Docent de Geografia i Història en els diferents nivells de l’ensenyament.
 5. Tècnic de projectes de mobilitat. Capacitat per a l’actuació i intervenció en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.
 6. Urbanista. Especialista i assessor en l’elaboració de plans d’ordenació territorial a qualsevol escala, així com la confecció de plans de desenvolupament territorial, regional i local o dinamització de recursos territorials i turístics (consultories, empreses privades i administració pública en tots els seus nivells).
 7. Investigador/a de temes socioeconòmics i demogràfics. Expert en el desenvolupament de la investigació geogràfica, de caràcter bàsic i aplicat, així com la divulgació de la ciència geogràfica a través de qualsevol mitjà de comunicació (agències de notícies i mitjans de comunicació, editorials, universitat, consultories, empreses privades...)
 8. Meteoròleg. Els estudis de Geografia permeten accedir al cos de Meteoròlegs/meteoròlogues. En aquest cas es recomanable fer, a posteriori, un màster d’especialització en climatologia.
 9. Pèrit judicial. Redacció de dictàmens judicials per possibles conflictes sobre límits de terme entre ajuntaments o de conflictes entre particulars sobre propietats urbanes o rurals.
 10. Tècnic de Cadastre. Tècnic i gestor de cartografia cadastral dins de la Direcció General de Cadastre, d’Ajuntaments o Diputacions.
 11. Tècnic d’Administració Local. El geògraf adquireix coneixements per gestionar la informació territorial i dur terme les tasques de funció pública, fet que el valida per presentar-se a concursos o oposicions.


 Amunt

 • Nombre de places ofertes
Grau en Geografia
Universitat de Lleida Universitat pública 20 places

Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 1. Estudiants amb PAU i asssimilats
 2. Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 3. Estudiants amb estudis estrangers
 4. Titulats universitaris i assimilats
 5. Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys
 6. Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Grau en Geografia
Nota de tall (*)  
PAU / CFGS i FP 5.000
Titulats universitaris 5.000
Més grans de 25 anys 5.000
Més grans de 40 i 45 anys 5.000
                     (*) Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats
catalanes fent clic [aquí]

Amunt

 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució de l'estudiantat que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiantat interessat en accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat