Objectius i competències

Objectius formatius

Els objectius del títol de grau en Geografia es defineixen a partir de l’evolució recent seguida per aquesta disciplina científica en el context internacional, l’augment de demandes de l’entorn social en qüestions relacionades amb el coneixement, ordenació i desenvolupament dels territoris, així com les noves exigències professionals que s’observen en el mercat laboral.

Específicament, els objectius generals del títol de grau en Geografia es concreten en els set aspectes següents:

 1. Assegurar una formació generalista i de caràcter integrat sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de la geografia, el seu desenvolupament epistemològic i els seus mètodes d’investigació.
 2. Capacitar per a l’aplicació dels coneixements teòrics, metodològics i instrumentals a l’anàlisi integrada i a la interpretació de processos i problemes espacials, així com a l'elaboració de diagnòstics territorials.
 3. Interpretar les diversitats i complexitats dels territoris i les interrelacions de fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.
 4. Capacitar per a l’actuació i intervenció en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.
 5. Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, en especial les relacionades amb l’obtenció, anàlisi, tractament i representació d’informació geogràfica, així com amb el treball de camp.
 6. Assegurar els coneixements necessaris per a l’ensenyament de la geografia en els estudis secundaris, tenint en compte la informació complementària que es fixi legalment.
 7. Crear les bases per a posteriors estudis de postgrau, especialitzats o de caràcter transdisciplinari, en els quals existeixi un destacat component territorial.

Competències

Competències específiques

Competències personals

 • Coneixement de la història i el pensament de la disciplina geogràfica.
 • Coneixement dels espais geogràfics regionals.
 • Coneixement de la geografia humana, econòmica i social.
 • Coneixement de la geografia física i del medi ambient i capacitat de relacionar-los amb l’activitat humana.
 • Coneixement de les teories, disposicions i pràctiques de l’ordenació del territori.
 • Coneixement de les teories d’interpretació del territori i de les explicacions sobre la diversitat territorial.
 • Capacitat de combinar anàlisis generals i especialitzades, interrelacionant fenòmens a diferents escales territorials.

Competències sistèmiques

 • Mètodes d’informació geogràfica.
 • Metodologia i capacitats per al coneixement directe del territori i el treball de camp.
 • Metodologia per a la investigació geogràfica.

Competències instrumentals

 • Capacitat d’utilitzar la informació geogràfica com a instrument d’interpretació del territori.
 • Capacitat d’ensenyar, difondre i generar sensibilitat cap als temes geogràfics i territorials.
 • Capacitat de combinar dimensions temporal i espacial en l’explicació dels processos socioterritorials.
 • Capacitat de relacionar i sintetitzar informació territorial transversal.
 • Capacitat de gestionar la idealització de serveis i activitats.
 • Capacitat d’expressar informació cartogràficament.
 • Capacitat d’elaborar i interpretar informació estadística.
 • Capacitat d’analitzar, interpretar i gestionar els paisatges. 

Competències generals

Competències personals

 • Coneixement i capacitat d’aplicació del mètode científic.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat de raonament crític.
 • Capacitat de resolució de problemes i de presa de decisions.
 • Creativitat i iniciativa.
 • Coneixement dels principis i implicacions de l’ètica professional.

Competències sistèmiques

 • Capacitat de treball en equip (intradisciplinari i interdisciplinari).
 • Capacitat de treball en contextos internacionals.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat d’adaptació a situacions canviants.
 • Motivació pel rigor i la qualitat.
 • Coneixement i sensibilitat cap als drets humans i la reducció de tot tipus de desigualtats.
 • Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.
 • Sensibilitat mediambiental.

Competències instrumentals

 • Capacitat d’aprenentatge autònom.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.