Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Geografia 
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Geografia per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

Pla d'estudis del Grau en Geografia

Prerrequisits: El Grau en Geografia no té prerrequisits

 

 Grau en Geografia

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 54 6 -- 60
2n 6 42 12 60
3r -- 42 18 60
4t --

6 + 12 TFG

+ 12 Pràctiques

30 60
TOTAL 60 120 60 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101150 INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRAFIA T 6
101156 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA GEOGRÀFICA T 6
101157 TÈCNIQUES I MÈTODES QUALITATIUS T 6
101166 GEOGRAFIA HUMANA T 6
102614 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101151 CARTOGRAFIA TEMÀTICA I SIG T 6
101161 GEOGRAFIA FÍSICA T 6
101167 GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ T 6
101170 GEOGRAFIA DE CATALUNYA T 6
101172 GEOGRAFIA D'EUROPA T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100033 MÓN ACTUAL O 6
100060 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA O 6
101152 SIG B 6
101158 TÈCNIQUES I MÈTODES QUANTITATIUS T 6
101162 MÈTODES PER A L'ESTUDI DEL MEDI FÍSIC B 6
101175 GEOGRAFIA URBANA B 6
102618 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100052 GEOGRAFIA SOCIAL B 6
101153 SIG / TELEDETECCIÓ B 6
101168 GEOGRAFIA ECONÒMICA B 6
101173 GEOGRAFIA IBÈRICA B 6
101307 ECONOMIA I O 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100062 ANTROPOLOGIA CULTURAL I SOCIAL O 6
100072 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL O 6
101159 PENSAMENT GEOGRÀFIC. EVOLUCIÓ CONCEPTUAL I METODOLÒGICA B 6
101179 GESTIÓ AMBIENTAL O 6
101180 CIUTAT I URBANISME B 6
101746 SOCIOLOGIA O 6
102634 ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100065 HISTÒRIA AGRÀRIA O 6
101154 TECNOLOGIES AVANÇADES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA B 6
101163 RISCOS AMBIENTALS B 6
101169 GEOGRAFIA DELS TRANSPORTS I DELS SERVEIS B 6
101176 GEOGRAFIA RURAL B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100069 ANTROPOLOGIA ECONÒMICA O 6
101164 L'AIGUA DEL MEDITERRANI O 6
101178 ORDENACIÓ DEL TERRITORI B 6
102632 EL GUIATGE TERRITORIAL I LA INFORMACIÓ TURÍSTICA O 6
102633 TURISME CULTURAL I DE CIUTAT O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100125 SOCIETAT I CULTURA CONTEMPORÀNIA O 6
101183 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O ENTITAT PÚBLICA B 12
102453 CANVI GLOBAL O 6
102630 RECURSOS PATRIMONIALS O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101184 TREBALL DE FI DE GRAU B 12